เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 ทางบริษัท SPTM International ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในโครงการ “พัฒนาวิชาชีพขายตรง” ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (Thai Direct Sale Industrial Association – TDIA) และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. (Office of The Consumer Protection Board – OCPB) ในการบรรยายเรื่อง รู้ทันกฎหมายขายตรง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงรับทราบข้อกฎหมาย พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยส่วนที่แก้ไข อาทิ

1.คำนิยามของตลาดแบบตรง
2.การจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
3.กรณีย้ายสำนักงาน
4.การเลิกประกอบธุรกิจขายตรง
5.การเพิ่มโทษผู้กระทำผิด พรบ.ขายตรงมาตราต่างๆ

การแก้ไข พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) ตามรายละเอียดข้างต้นก็เพื่อควบคุมและคัดกรองธุรกิจขายตรงให้น่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่คดีพิเศษระดับชำนาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation – DSI) ซึ่งได้ยกตัวอย่างของคดีฉ้อโกงธุรกิจขายตรงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลายๆ คดี เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ธุรกิจขายตรงทราบและให้ตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer