ทางบริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจาก รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) และอาจารย์ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์) ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “การวิจัยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์” และ “การผลิตงานโฆษณา” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัย และต่อยอดออกมาเพื่อสร้างเป็นสื่อวีดิทัศน์ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2560 ที่ผ่านมา.. ท่านกรรมการผู้จัดการอะซุมะ ฟูจิตะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งหมด 11 กลุ่ม โดยหลังจากที่ได้ชมผลงานทั้งหมดแล้ว ตัวแทนจากบริษัทฯ ได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษากลุ่มที่มีผลงานดีเด่นและรางวัลรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 5 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจอีกต่อไปในอนาคต

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษา เพื่อประโยชน์และพัฒนาการทางการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เดินหน้าต่อไป

(กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และกลุ่มนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ)

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer