” Member Outing Spring in Japan “

 

 . . ฤดูใบไม้ผลิปี 2019 นี้ เตรียมตัวบินฟรีสู่ประเทศญี่ปุ่นไปด้วยกันกับเรา เพียงทำคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่างให้สำเร็จ ก็แพ็คกระเป๋าเตรียมเดินทางสู่แดนอาทิตย์อุทัยได้เลย!!  บินตรงสู่ญี่ปุ่นด้วยสายการบินนานาชาติฟูลเซอร์วิส พร้อมที่พักสุดชิค ที่แสนสะดวกสบาย ตลอดจนการต้อนรับอันแสนอบอุ่น และการบริการที่น่าประทับใจจากครอบครัว SPTM ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวที่จะชวนให้คุณหลงใหลไปกับเสน่ห์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและผู้คนในเมืองหลวงเก่า พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และ work shop สุดพิเศษที่เราจะจัดให้คุณได้สนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มไปด้วยกันกับครอบครัว SPTM   . .

RyokoBonus-fix
 

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ

 •  ระยะเวลาทำคุณสมบัติเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2018 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 รวมระยะเวลา 12 เดือน
 •  ประกาศผลสมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือน มีนาคม ค.ศ. 2019
 •  สะสมคะแนน Group SP (คะแนนรวมกลุ่ม) ภายในระยะเวลาที่กำหนดครบ 1,500,000 SP ขึ้นไป
 •  กรณีภายใต้สายงานของท่าน มีสมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนน Group SP ของท่านจากทั้งสายนั้นเป็น 300,000 SP เท่านั้น
 •  สมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติ จะต้องดำรงตำแหน่ง ED (Executive Director) ขึ้นไป ณ เดือนที่ประกาศผล

รายละเอียดทริปท่องเที่ยว

 • เดินทางระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ปีค.ศ. 2019
 • เดินทางไปกลับด้วยสายการบินการบินไทยหรือเทียบเท่า จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของสมาชิกฯ ที่นอกเหนือไปจากกำหนดการที่บริษัทฯ แจ้งไว้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินสมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติแต่เพียงผู้เดียว
 • สมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกเอสพีทีเอ็มจนถึงวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการ สถานที่ ตลอดจนกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โบนัสท่องเที่ยวประจำปี ถือเป็นเงินได้ของสมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหักภาษี ณ ที่จ่าย (3%) และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่สมาชิกในภายหลัง
 • สมาชิกผู้ผ่านคุณสมบัติแต่ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี เว้นแต่ต้องการโอนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ซึ่งสมาชิกจะต้องมีเอกสารแจ้งต่อบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้โอนสิทธิ์ และผู้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนชัดเจน

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer