2May2018-TDIA สัญจร

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยได้จัดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2561 (สัญจร) ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมหลายท่าน รวมถึงตัวแทนจากบริษัท SPTM

ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพร้อมของอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองด้วย จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังโรงแรมเพื่อเริ่มการประชุม

บ้านพักเด็ก ระยอง

เนื้อหาการประชุมว่าด้วยการสรุปผลโครงการ “พัฒนาวิชาชีพขายตรง” การอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ร่างแก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534) เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดตารางการประชุมในครั้งต่อๆ ไป


: 02 255 8206
: info@sptm-th.com
: https://www.facebook.com/sptmthailand/
Line : @sptmthailand

© 2017 MLM by SPTM Thailand

logo-footer