ปรัชญาองค์กร

เรามุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการบริการอย่างอ่อนโยน เพื่อความพึงพอใจแก่ทุกคน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจเครือข่ายซึ่งมุ่งเน้นสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปัน พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาธุรกิจเครือข่ายไปทั่วอาเซียนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
  2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และขยายจำนวนสมาชิก ให้ครอบคลุมอาเซียน
  3. พัฒนาและขยายธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และคนในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรสมาชิกอย่างยั่งยืน
  4. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
  5. ดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ภายใต้จรรยาบรรณที่ถูกต้อง
  6. มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้วยการพัฒนาธุรกิจบนหลักบรรษัทบริบาล(CSR)
  7. สร้างสังคมให้เป็น สังคมแห่งการช่วยเหลือ และแบ่งปัน